Chcemy inspirować i motywować do poszukiwań

Rok 2015, rozpoczynający w Polskiej Akademii Nauk kadencję 2015-2018, to jubileusz 100-lecia ogólnej teorii względności.

Zapoczątkowana wówczas przez Alberta Einsteina rewolucja sprawiła, że nauka zaczęła wywierać wpływ większy niż w poprzednich epokach na wszystkie dziedziny życia – od filozofii przez politykę i sztukę do popkultury. Stulecie to można nazwać wiekiem eksplozji nauki.

Nagła zmiana postrzegania rzeczywistości, w której przestrzeń i czas stały się pojęciami kluczowymi, przyniosła również – dzięki ogromnej sławie, jaką cieszył się autor i jego teoria – nieocenioną wartość dodaną: naukowcy zyskali autorytet społeczny, stając się wiarygodnymi pośrednikami niezbędnymi w rozwiązywaniu problemów współczesności.
W połowie tego wyjątkowego wieku została powołana do życia Polska Akademia Nauk. Jaką dziś pełnimy funkcję?

Czytaj więcej

Tworzymy zbiory zasad, rekomendacji i norm - etyka w nauce

Naukowcom stawia się duże wymagania zawodowe, a utrzymywanie najwyższych standardów w ich pracy jest szczególnie ważne. Ma bowiem wpływ nie tylko na ich dalsze osiągnięcia, ale też na to, czy są społecznie uznawani za autorytety i odbierani jako uczciwi i wiarygodni. „Pracownik nauki powinien ustawicznie pogłębiać swoją wiedzę, główną motywacją pracownika nauki powinna być pasja poznawcza i chęć wzbogacenia dorobku nauki. Pracownik nauki respektuje prawo człowieka do prawdy i stara się je urzeczywistnić”. 

Od początku lat 90. Komitet Etyki w Nauce PAN tworzy i uaktualnia zbiory zasad, rekomendacji i norm, które obowiązują wszystkich naukowców w Polsce. Wymagana jest od nich sumienność, obiektywizm, rzetelność, krytycyzm, uczciwość, troskliwość i odpowiedzialność za słowo. PAN współtworzy także Komisję ds. etyki w nauce. Opracowany przez nią i uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN w 2012 r. „Kodeks Etyki Pracownika Naukowego” wskazuje zalecenia dotyczące postępowania z danymi naukowymi, procedurami badawczymi, praktykami wydawniczymi, recenzowaniem i opiniowaniem prac.